Maisemauutiset 3/2013

Talvi on kohta tuloillaan ja syystyöt pelloilla on saatu päätökseen.   Tilakeskus ympäristöineen pitää sisällään niin luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan kuin vesiensuojeluunkin liittyviä tekijöitä. Peltojen laidassa sijaitsevat metsien reunavyöhykkeet ja pellolla sijaitsevat metsäsaarekkeet ovat parhaimmillaan merkittäviä ja maisemallisesti näyttäviä monimuotoisuuskohteita. Hoitamalla oikein näitä kohteita lisätään luonnon monimuotoisuutta ja hoidetaan maisemaa.

Metsän reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoito
Monet lajit käyttävät pellon reunavyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita lepo- ja lisääntymisalueina ja peltoja pääosin ruokailualueina. Peltoon rajoittuvilla metsän reunoilla on erilainen lajisto kuin esimerkiksi avoimiin jokivarsiin rajoittuvilla reunavyöhykkeillä.  Reunavyöhykkeet ja saarekkeet voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen hakamaisia tai suljettuja ja monikerroksisia. Monia reunavyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita on aikaisemmin myös laidunnettu.
Reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden hoidon tulee olla suunnitelmallista ja riittävän pitkäkestoista. Perusteellinen hoitosuunnitelma on välttämätön silloin, kun hoitoon haetaan tukea. Hoito alkaa useimmiten peruskunnostuksella, jolloin toteutetaan pääosa suunnitellusta raivauksesta. Tämän jälkeen raivauksella, niitolla ja laidunnuksella estetään aluetta kasvamasta uudelleen umpeen. Runsaasti juurivesoja muodostavat lajit, kuten haapa ja harmaaleppä, kannattaa kaulata 2–5 vuotta ennen kaatoa. Alueita helposti valtaavan kuusen poisto on usein tarpeellista. Monilla raivatuilla alueilla on taipumus heinittyä ja/tai rehevöityä raivauksen jälkeen. Jos niitto tai laidunnus ei ole mahdollista, kannattaa raivausta tehdä vähitellen usean vuoden aikana, jottei alue rehevöityisi liikaa. Luonnon kannalta paras raivausajankohta on talvi, jolloin raivaus ei häiritse lintujen pesintää ja maan pinta on suojassa.  Kaikilta alueilta tulee raivaus- ja niittojätteet kerätä pois rehevöitymisen estämiseksi. Ne voidaan hyödyntää vaikkapa rehuna tai bioenergiana tai polttaa läheisellä peltoalueella.

Riistanhoito
Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden tiheä pensaikko tarjoaa suojaa monille riistaeläimille. Etenkin talviaikaan monet peltoalueella elävät lajit kuten peltopyy, fasaani ja rusakko hyötyvät pensaikosta. Raivausten yhteydessä kannattaakin jättää sekä marjovia pensaita että joitakin tiheitä pensas-/puuryhmiä raivaamatta.  

Toimiva tilakeskusympäristö
Hyvin hoidettu ympäristö on maatilayrityksen käyntikortti. Paitsi ulkonäköä, tilakeskussuunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan mm. tilakeskuksen maankäyttö, tiestö, jaloittelutarhat sekä vihersuunnittelu. Tuloksena syntyy havainnollinen kartta ja suunnitelma.

 

Jaa

Materiaalit

Ajankohtaista

Ota yhteyttä