Maisema- ja kulttuuriympäristöjen hoitotarpeen kartoitus Satakunnassa -hanke

Maisema- ja kulttuuriympäristöjen hoitotarpeen kartoitus Satakunnassa – hankkeessa 2013–2014 kartoitettiin satakuntalaisten kulttuuriympäristöjen (rahoittajakuntien pilottikylät) erityiskohteita, joille laadittiin hoitokortit. Laiduntaminen piti aiemmin maalaismaiseman avoimena, jolloin tarvetta erillisiin hoitotoimenpiteisiin ei juuri ollut. Maisemien umpeenkasvu voi hallitsemattomana johtaa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja perinnebiotooppien arvon vähenemiseen tai jopa tuhoutumiseen.

Kulttuuriympäristöjen hoitosuunnittelun yleiseksi apuvälineeksi laadittiin menettelytapaohje, jonka sisältämien ohjeiden avulla pääsee alkuun esimerkiksi oman kylän lähiympäristön hoitosuunnittelun aloittamisessa. Hoitokortit ja menettelytapaohje laitetaan Satakuntaliiton, ProAgrian ja Satakunnan Museon nettisivuille. Hankkeessa avustettiin myös kyläyhdistyksiä pilottikylien yhteydessä tai niiden läheisyydessä olevien muinaisjäännöskohteiden hoitoavustusten hakemisessa.

Hankkeen pilottikyliä olivat Raumalla Vasarainen-Soukainen ja Sorkka, Eurajoella Linnamaa, Nakkilassa Ruskila, Ulvilassa Kaasmarkku, Porissa Ahlainen ja Preiviiki sekä Merikarvialla Trolssi ja Köörtilä. Hanketta rahoittivat Merikarvian, Nakkilan ja Eurajoen kunnat sekä Porin, Ulvilan ja Rauman kaupungit ja Satakunnan Ely-keskus, ja sen toteuttajana oli Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaine.

Projektin tuloksena satakuntalaisten kulttuuri- ja maisemakohteiden arvon ja arvostuksen toivotaan säilyvän ja kasvavan. Tuloksista hyötyvät kunnat ja kaupungit, matkailuelinkeino, luonto- ja kulttuuritoimijat ja matkailijat sekä kohteiden säilymisen, arvostuksen ja paikallisidentiteetin vahvistuksen myötä paikalliset asukkaat.

Satakunnassa on lukuisia vanhoja kyliä, jotka kaipaisivat ympäristönhoidollista suunnittelua ja toimenpiteitä. Nyt päättynyt hanke ja laadittu menettelytapaohje auttoivat alkuun. Varsinaisten hoitotoimenpiteiden toteuttajatahoja tulisi etsiä kuntien ja kaupunkien, tai esimerkiksi suunnitellun Green Care Osaamiskeskus – hankkeen kaltaisista tahoista, joiden idea perustuu ympäristönhoitoon liittyvän sosiaalisen työllistämisen lisäämiseen.

Lisätietoja hankkeesta antaa professori Maunu Häyrynen, maunu.hayrynen(at)utu.fi. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, p. (02) 333 8129.

Lisätietoja Green Care Osaamiskeskus – hankkeesta antaa Mikko Kataja, 0400 135 331, mikko.kataja@ulvila.fi

Tutustu projektin sivuihin.

 

Jaa