Luomusitoumukset ja osa ympäristösopimuksista haettavina

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa, että vuonna 2016 voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Hallitus hyväksyi asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2016.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia ympäristösopimuksia. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö.

Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Uutta ympäristösitoumusta ei voi antaa

Ympäristösitoumuksen toimenpiteille asetetut tavoitteet vuosille 2014–2020 ylitettiin monelta osin jo viime vuonna, ja siksi vuonna 2016 ei voi antaa uusia ympäristösitoumuksia. Esimerkiksi suojavyöhykkeitä perustettiin viime vuonna yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä vesienhoitosuunnitelmissa oli arvioitu tarpeelliseksi.

Viime vuonna annettu ympäristösitoumus voidaan kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää viljelijältä toiselle tai jakaa viljelijöiden kesken.

 

Korvauskelpoisiin aloihin pieniä muutoksia

Korvauskelpoisuus voidaan tänä vuonna antaa sellaisille peltoaloille, jotka viljelijä on saanut hallintaansa uusjakosuunnitelmissa päätettyjen tilusjärjestelyjen kautta. Peruslohkoon on myös mahdollista liittää enintään 0,1 hehtaaria sellaista peltoalaa, joka ei aiemmin ole ollut oikeutettu korvaukseen. Uusjakoaloja voidaan hyväksyä enintään viisi hehtaaria sitoumusta tai hakemusta kohden.

Korvauksista aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion määrärahojen rajoissa. Vuonna 2016 ympäristökorvaukseen, luomukorvaukseen ja ei-tuotannollisten investointien korvaukseen arvioidaan tarvittavan noin 295 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksen kokonaismenojen arvioidaan olevan noin 547 miljoonaa euroa.
 

Jaa