Luonnon ja maiseman monimuotoisuus -Perinnebiotoopit

Kuva: Katri Salminen

Perinnebiotoopit ovat maamme uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ne ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasiassa niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä alueita.

Perinnebiotooppien hoito ylläpitää näiden alueiden monipuolista kasvillisuutta ja eläimistöä sekä edistää uhanalaisten lajien säilymistä. Sillä säilytetään pitkäaikaiseen maankäytön muovaamaa maaseudun kulttuuriperintöä ja maisemaa. Erityisesti pienialaisia, arvokkaita kohteita tulisi saada hoidettavaksi.

Perinnebiotooppien hoidon erityistukisopimukset tukevat näiden arvokkaiden alueiden hoitoa ja kunnostusta. Hoito tapahtuu erillisen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Hoitotoimia ovat muun muassa niitto, laidunnus, lehtipuiden lehdestys sekä pensaikon ja puuston raivaus. Niitetty kasvillisuus korjataan pois alueelta, jotta vapautuvat ravinteet eivät jäisi rehevöittämään aluetta.

Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea perinnebiotooppien hoidon erityistukea Leader-toimintatavan mukaisesti. Yhdistysten toivotaan ottavan hoitoonsa erityisesti sellaisia arvokkaita alueita, jotka muuten jäisivät hoitamatta.

Perinnebiotooppien alkukunnostukseen voi hakea tukea ei-tuotannollisten investointien tuesta. Kunnostamisen jälkeen niiden hoidosta tehdään viisivuotinen hoitosopimus.
 

 

Jaa

Palvelut