Satakunta: Riispyy

Kuva: Sanna Seppälä
Riispyyn kylä sijaitsee Merikarvialla lähellä Pohjanmaan rajaa. 1300–1400-luvulla asutettu Riispyyn kyläkeskus sijaitsee Riispyynlahden pohjukassa. Riispyynlahti kuuluu Kasalanjokisuun Natura 2000 -alueeseen.
 
Hankkeessa selvitettiin Riispyynlahdelle sopivia mahdollisia kunnostus- ja hoitotoimia ja todettiin, että alueen tilasta ei ole riittävästi pohjatietoa. Hankkeessa päätettiin valmistella rahoitushakemus luonto/linnustoselvityksen teettämiseen, koekalastuksien suorittamiseen sekä vesinäytteiden ottoon Riispyynlahden alueella vuonna 2016. Leader Pohjois-Satakunta ry:ltä myönsi rahoituksen 30 % omarahoitusosuudella. Osakaskunta piti omarahoitusosuutta kuitenkin liian suurena eikä hanketta ryhdytty toteuttamaan. Ruoppauksesta, kosteikkojen rakentamisesta yms. luvanvaraisista kunnostusmenetelmistä päätettiin luopua. ELY-keskuksen kanssa käytiin tarkempia keskusteluja kunnostustoimien Natura-vaikutuksista ja todettiin, että alueelle sopii parhaiten liiallisen vesikasvillisuuden niitto kesällä ja/tai talvella toistuvasti toteutettuna. 

Virkistyskäyttöä parannetaan
 

Riispyyn osakaskunnan yhteislaiturialueelle laadittiin kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena oli luoda alueesta viihtyisämpi paikka kyläläisille ja mökkeilijöille. Suunnitelmalla parannetaan alueen virkistyskäyttöä kunnostamalla nuotiopaikka, pystyttämällä uusi grillikota ja polttopuukatos sekä rakentamalla pieni laituri, jota voi käyttää mm. melontaan, suppailuun ja onkimiseen. Venepaikkojen rakenteet uusitaan, parkki- ja venesäilytyspaikat rajataan selkeästi ja ne perustetaan paremmin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Alueen toiminnot suunnitellaan niin, että virkistyskäyttö ja venepaikkojen käyttö on osoitettu omille alueilleen. Alueen käyttäjien opastukseen pystytetään infotaulu. Koko alue siistitään, puustoa raivataan ja näkymiä avataan tieltä ja rannasta kauemmas merelle. Vesialueella ja viereisellä maaruovikkoalueella tehdään kasvillisuuden niittoa vähintään kerran vuodessa, niittojäte kerätään ja käytetään viereisellä maatilalla lantakompostin seosaineena. 
 
Kunnostustöiden toteuttamista varten tehtiin rahoitushakemus maaseudun kehittämisohjelman yleishyödylliseksi investointihankkeeksi Leader Pohjois-Satakunta ry:stä. Myönteinen päätös saatiin elokuussa 2016. Työt aloitettiin elokuun alussa raivaustöillä. 
 

Kyläilloissa runsaasti osallistujia

 
Suunnitelmat ja hakemukset laadittiin yhteistyössä Riispyyn osakaskunnan kanssa. Rahoitushakemuksissa hakijana oli osakaskunta. Kyläläisille järjestettiin kyläkävely syyskuussa 2015, jossa kerättiin tarpeita ja toiveita Riispyynlahden ja ranta-alueiden sekä erityisesti yhteislaiturialueen kohentamisesta. Ensimmäisessä kyläillassa käytettiin osallistavan suunnittelun menetelmää, jossa tapahtumaan osallistujat saivat kirjata karttapohjaan ajatuksia alueen kehittämisen suhteen. Osakaskunnan johtokunnan ja hankkeen työryhmän palavereissa käsiteltiin toimenpide-ehdotuksia ja budjettia sekä töiden käytännön toteutusta. Hankerahoitusmahdollisuuksia esiteltiin osakaskunnan kokouksessa maaliskuussa ja päätettiin rahoituksen hakemisesta. Suunnitelmaluonnokset esiteltiin kyläläisille avoimessa kyläillassa kesäkuussa 2016 ja kerättiin palaute suunnitelmien viimeistelyä varten. Tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia, 30-50 henkilöä tilaisuutta kohden. 
 
Työryhmä kokoontui yhden kerran syksyllä 2015. Työryhmälle on lähetetty sähköpostia hankkeen toiminnasta ja tapahtumista useaan otteeseen, ja työryhmäläiset ovat kommentoineet aktiivisesti hankkeen suunnitelmia ja tapahtumia. 
 
Kyläläisille järjestettiin oman rannan kunnostuksen teemailta toukokuussa 2016. Koulutuksen tarkoituksena oli kannustaa kyläläisiä omien rantakohteiden ja lähivesien kunnostukseen ja antaa ohjeita töiden suunnitteluun ja toteutukseen, kuten vesikasvien niittoon, ruoppaukseen ja erilaisten rakenteiden kunnostukseen ja niihin liittyviin lupa-asioihin. 
 

Niittonäytös ja kartoitus kosteikkoalueesta

 
Elokuussa järjestettiin kaikille avoin niittonäytös. Niittotyöstä tehtiin ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Paikalla oli kaksi urakoitsijaa ja kaksi niittolaitetta: veneen kylkeen asennettava akkukäyttöinen leikkuri ja laajojen alueiden niittoon tarkoitettu Truxor-monitoimileikkuri. Näytöksessä kerrottiin hyvistä niittokäytännöistä ja niittojätteen hyötykäytöstä, ja tuotiin erityisesti esille ruovikon ja muun vesikasvien niittoa ympäristöystävällisenä ja kevyempänä hoitokeinona ruoppaukseen verrattuna. Näytöksessä oli 50 kävijää Merikarvian ja lähikuntien alueelta. 
 
Hankkeessa teetettiin kosteikkokartoitussuunnitelma Riispyynlahteen laskevan Teinijärvenojan potentiaalisista kosteikkoalueista. Kattava kartoitus oli esillä kesäkuun ranta-illassa. Innokkaat kyläläiset lähtivät viemään kosteikkojen toteutusta eteenpäin ja järjestivät palaverin Metsäkeskuksen kanssa mahdollisesta kosteikon rakentamisesta Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisena luonnonhoitohankkeena.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehtiin kirjallinen lausunto kalatalousmaksun käyttösuunnitelmasta liittyen Kasalanjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmaan vuosille 2015–2019. Lausunnossa Riispyyn osakaskunta toivoi, että kalatalousmaksuja voisi hyödyntää kosteikkojen rakentamisessa valuma-alueella ja kalaistutuksissa.
 
 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut